Проекти

АПСПО

АПСПО

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
“Бягай,скачай и се забавлявай“

“Бягай,скачай и се забавлявай“

ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Научи повече
Училищен плод и Училищно мляко

Училищен плод и Училищно мляко

Информация относно проекта можете да намерите на линка: https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/

Научи повече
Силен старт

Силен старт

Стартиране изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“ с конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката, финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027 г.

Научи повече
Равен достъп

Равен достъп

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Научи повече