Проекти

АПСПО

АПСПО

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
“Бягай,скачай и се забавлявай“

“Бягай,скачай и се забавлявай“

ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Научи повече
Училищен плод и Училищно мляко

Училищен плод и Училищно мляко

Информация относно проекта можете да намерите на линка: https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/

Научи повече
Календар на здравето

Календар на здравето

Осъществяване на ежедневен престой и дейности на открито на децата от 157 детска градина. Повишаване на познавателната, творческа и двигателна култура на децата от най-ранна детска възраст, чрез обучение и игри на открито.

Научи повече
"Да поканим природата в ДГ 157 Детска стряха "

"Да поканим природата в ДГ 157 Детска стряха "

ДГ 157 " Детска стряха" спечели и реализира проект по ПУДООС, национална кампания "Чиста околна среда- 2021".

Научи повече