Дейности

Условия и ред за повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти   от НАРЕДБА № 15 ОТ 22 ЮЛИ 2019 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 43. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за професионално развитие се извършва от:

  1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;
  2.  обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър.