Преподаватели

Персоналът в Детската градина №157 " Детска стряха" е 31 души, от тях 1 директор, 12  педагогически персонал,  9 са непедагогически, 4 мед.сестри, 1 огняр, 1 касиер-домакин, 2 готвачи, 1 общ работник 

Педагогическия колектив на детската градина осъществява процеса на педагогическо взаимодействие с децата посредством принципите и подходите, заложени в държавните образователни стандарти.

В организацията на възпитателната дейност с децата активно се включват и родителите – в организираните съвместни празници и тържества и в осъществяването на редица дейности.