За родители

В ДГ 157 има сформиран екип за подкрепа за личностно развитие.

Работят двама ресурсни учители, психолог  и двама логопеди.

Функции и отговорности на ЕПЛРДГ

 Екипът има следните функции:

- идентифицира силните страни на детето, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване, извърша оценка на индивидуалните потребности на детето, изготвя и реализира план за подкрепа, извършва наблюдение и оценка на всеки конкретен случай, определя необходимия инструментариум за извършване на оценката на индивидуалните потребности на детето и определя правила за работата си, проучва документите и информацията за детето;