Групи

Ясла А "Малинка"

Ясла Б "Калинка"

Втора група "Бърборани сладурани"

Трета група "Весели дечица"

Четвърта група  "Пчелица"

Първа група "Златна рибка"