Прием

Обща информация за приема в нашата детска градина

Тук може да намерите обща информация за приема в нашата детска градина, както и да видите и изтеглите необходимите документи за кандидатстване на вашето дете. В ИСОДЗ /информационна система за обслужване на детски заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата/, във Вашият профил също можете да видите необходимите документи за записване на детето в ДГ.

Списък на приетите деца за тази година

Необходими документи за записване на дете в ДГ 157"Детска стряха"

-Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец

- Копие от Акта за раждане на детето

-Други документи, според критериите заявени от родителите.


Необходими документи за постъпване на дете в ДГ 157"Детска стряха"

     - Медицински документи – издадени от личен лекар:
     - талон за здравното и имунизационно състояние на детето;
     - отрицателен резултат от изследване за чревни паразити – изследванията да бъдат извършени не по-рано от 15 дни преди постъпването;
     - медицинска бележка, с която се удостоверява, че детето не боледува, не е контактно със заразно болни;
     - изследвания на кръв и урина на детето;

Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община (в сила от 01.03.2021 г.)

ВАЖНО !!! 

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

-          еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

smiley Постъпването на децата в ДГ157 " Детска стряха" става по желание и избор на родителите или настойниците.Условията за прием на децата, критериите, необходими документи, класирането записването и отписването се извършват чрез системата за електронен прием в ДГ на територията на Столична община.

http://kg.sofia.bg/isodz/dz/33

Уважаеми родители,

записването на класираните деца за учебната 2024/2025 година ще се извършва в сградата на ДГ №157 " Детска стряха" всеки работен ден от 8:00 часа до 16:00 часа.

 

Бъдете здрави!